DEAN LEWIS, WHITE OAK MUSIC HALL

HOUSTON, TX 10/14/19

PHOTOS BY EMILY LOPEZ